Svetoslav Roerich
Asghari M. Quadir
Damodar Khund
Good Samaritan
Hermit
Shri Jawaharlal Nehru
Paintings by Svetoslav Roerich
Paintings by S.Roerich
Main page
Year
1943
loading...